Tablica zawartości:

strefa producenta

Microplate reader solutions for every assay

Thomas Räbiger Dyrektor Zarządzający, BMG LABTECH

"Nasz zespół stara się budować czytniki mikropłytek najwyższej jakości, które zapewniają najlepsze wyniki z każdego testu. Chcemy, aby nasze instrumenty pomagały naukowcom w pełni wykorzystać ich potencjał."

Czytnik mikropłytek // Microplate Reader

Wysokiej jakości i niezawodne czytniki mikropłytek do każdego zastosowania - nauki przyrodnicze, odkrywanie leków i opracowywanie testów!

Podstawowe informacje

Co to jest czytnik mikropłytek?

Czytnik mikropłytek to przyrząd laboratoryjny, który służy do pomiaru chemicznych, biologicznych lub fizycznych reakcji, właściwości i analitów w zagłębieniu mikropłytki. Mikropłytka składa się z małych studzienek, w których zachodzą oddzielne reakcje. Reakcje te przekształcają obecność analitu lub postęp procesów biochemicznych na sygnały optyczne. Czytnik mikropłytek wykrywa te sygnały, a tym samym określa ilościowo parametr będący przedmiotem zainteresowania.

Naukowcy zajmujący się naukami przyrodniczymi i przemysłem farmaceutycznym dążą do poprawy rutynowych procesów laboratoryjnych i wydajności, stosując produkty lub instrumenty, które pozwalają zaoszczędzić czas. Czytnik mikropłytek może obsłużyć do 3456 próbek w ciągu minut, a nawet sekund. Czytnik płytek pomaga zminimalizować czas pracy i obniżyć koszty odczynników, pozwalając naukowcom poświęcić więcej czasu na analizę danych i generowanie praktycznych wniosków.

Do czego służy czytnik mikropłytek?

Czytnik mikropłytek służy do ilościowego oznaczania wielu biologicznych i chemicznych testów na mikropłytce. Obecnie dostępność wielu zestawów odczynników umożliwia wykorzystanie czytnika mikropłytek w różnych dziedzinach i do wielu różnych zastosowań. Oprócz badań biologicznych, biochemicznych i farmaceutycznych, zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym, czytniki płytek wykorzystywane są również w badaniach środowiskowych, w przemyśle spożywczym czy kosmetycznym.

Zasada działania czytnika mikropłytek

Czytnik mikropłytek wykrywa sygnały świetlne wytwarzane przez próbki, które zostały zapipetowane do mikropłytki. Właściwości optyczne tych próbek są wynikiem reakcji biologicznej, chemicznej, biochemicznej lub fizycznej. Różne reakcje analityczne skutkują różnymi zmianami optycznymi stosowanymi do analizy. Absorbancja, intensywność fluorescencji i luminescencja to najpopularniejsze i najczęściej stosowane tryby detekcji w laboratoriach na całym świecie. Dodatkowo dostępne są zaawansowane tryby, takie jak polaryzacja fluorescencyjna, fluorescencja czasowo-rozdzielcza i AlphaScreen®.

Pomiary oparte na mikropłytkach wykrywają sygnały świetlne wytwarzane przez próbkę, konwertowane przez próbkę lub transmitowane przez próbkę. Sygnał jest mierzony przez detektor, zwykle fotopowielacz (PMT). PMT przekształcają fotony w energię elektryczną, która jest następnie określana ilościowo przez czytnik mikropłytek. Wynikiem tego procesu są liczby, za pomocą których określa się badany parametr.

W zależności od charakteru zmian sygnału optycznego podczas reakcji, a w konsekwencji od trybu detekcji, próbki mogą wymagać wzbudzenia światłem o określonych długościach fal. To światło jest zwykle dostarczane przez szerokopasmową ksenonową lampę błyskową. Aby umożliwić wzbudzenie próbki tylko określonymi długościami fal, światło wytwarzane przez lampę jest wybierane przez określony filtr wzbudzenia lub monochromator. Aby zwiększyć czułość i specyficzność, filtry lub monochromatory są równie stosowane po stronie emisji/detekcji. Są one zwykle umieszczane między próbką a detektorem.

Jakie testy chcę wykonać?

Gdy ma być zakupiony czytnik płytek, znane są już aplikacje, które należy zmierzyć. Jednak sensowne jest zwrócenie większej uwagi na to pytanie, aby znaleźć właściwe i przyszłościowe rozwiązanie dla laboratorium. Z jednej strony będziesz musiał wykonać podstawowe testy, aby określić ilościowo biocząsteczki, takie jak kwasy nukleinowe i białka, lub żywotność komórek. Dla wszystkich tych zastosowań dostępnych jest kilka rozwiązań opartych na różnych zasadach, trybach wykrywania i czułościach. Dlatego ważne jest, aby z wyprzedzeniem znać dokładną nazwę i dostawcę zestawu lub chemii, której chcesz użyć. Z drugiej strony istnieją tysiące testów, które odpowiadają na konkretne pytania biologiczne. Mogą istnieć rozwiązania problemów, które zwykle rozwiązujesz za pomocą uciążliwych testów, chociaż dostępne są prostsze rozwiązania oparte na mikropłytkach. Dlatego przegląd codziennej pracy laboratoryjnej i zbieranie informacji o tym, jak współpracownicy używają czytników mikropłytek, jest podstawowym krokiem przed zakupem czytnika płytek. Alternatywnie, możesz znaleźć niezliczone sugestie, w jaki sposób czytnik mikropłytek może uprościć twoje badania w naszych "obszarach badawczych".

Jakiego trybu detekcji potrzebuję do mojego testu?

Różne testy są wykrywane w różny sposób, nawet jeśli mogą odpowiedzieć na to samo pytanie biologiczne. Jeśli już zdecydowałeś się na zestawy komercyjne, wymagany tryb detekcji znajdziesz w ulotce produktu. W przeciwnym razie, poniżej opisano tryby detekcji dostępne w czytniku mikropłytek i ich typowy użytek.

Absorbancja Absorbance

Absorbancja mierzy, ile światła jest tracone (pochłaniane) po przejściu przez próbkę. Cząsteczki często absorbują światło o określonej długości fali i można je określić ilościowo, mierząc ich absorbancję. Typowe zastosowania odczytywane przez czytnik mikropłytek absorbancji to:
Oznaczenia ilościowe białka Bradford, Lowry, ELISA, BCA
Testy żywotności komórek MTT, WST, XTT
Test wzrostu drobnoustrojów od 600

Intensywność fluorescencji (w tym FRET) Fluorescence intensity (incl. FRET)

Fluorescencja to absorpcja energii świetlnej i jej przemiana w światło emitowane obok energii kinetycznej i ciepła. Ponieważ emitowane światło ma mniejszą energię niż światło wejściowe, emisja ma zawsze większą długość fali. Proces pobierania energii, konwersji energii i emisji światła jest szybki i odbywa się w ciągu nanosekund. Stąd detekcja natężenia fluorescencji przebiega następująco: wzbudzenie światłem o określonej długości fali i detekcja emitowanego światła o większej długości fali mniej więcej w tym samym czasie. Wybór długości fali odbywa się za pomocą filtrów lub monochromatorów. Intensywność fluorescencji jest liniowa do stężenia fluoroforu i jest odpowiednio wykorzystywana do ilościowego oznaczania fluorescencyjnych (lub znakowanych fluorescencyjnie) cząsteczek. Inne zastosowania intensywności fluorescencji wykorzystują przesunięcie emisji fluorescencji lub zwiększenie fluorescencji podczas interakcji z cząsteczką będącą przedmiotem zainteresowania w celu wykrycia określonej cząsteczki. Typowe zastosowania fluorescencyjne wykrywane przez czytnik płytek fluorescencyjnych są następujące:
Testy żywotności komórek Test resazuryny, kalceina-AM
Testy agregacji Tioflawina T (RT-QuIC)
Testy aktywności enzymatycznej 4-metyloumbelliferon (4-MU), testy oparte na NADH,
7-amino-4-metylokumaryna (AMC)
Test reaktywnych form tlenu H2DCFDA, test DCF
Oznaczenie ilościowe kwasów nukleinowych Testy Qubit, testy Quant-iT (np. PicoGreen)

Luminescencja (w tym BRET) Luminescence (incl. BRET)

Emisja światła bez uprzedniego wzbudzenia nazywana jest luminescencją. Produkcja światła w eksperymentach nauk przyrodniczych zachodzi w wyniku reakcji chemicznej i jest spontaniczna lub wymaga katalizy enzymatycznej. W spontanicznej reakcji luminescencyjnej, aby wytworzyć światło, musi być obecny zarówno substrat, jak i kofaktory. W przypadku reakcji luminescencyjnej zależnej od enzymu niezbędny jest enzym funkcjonalny. Taki enzym nazywa się lucyferazą. W celu wykrycia emitowanego światła testu luminescencyjnego niezbędny jest detektor. Zazwyczaj całe światło pochodzące ze studzienki jest wiązane przez soczewkę i kierowane do detektora. W związku z tym czytnik płytek luminescencyjnych nie opiera się na filtrach ani na źródle wzbudzenia. Ten bardzo czuły tryb wykrywania służy do badania następujących elementów:
Testy żywotności komórek CellTiterGlo
Testy reporterowe Podwójny test reporterowy lucyferazy
Testy wiązania receptora z ligandem oparte na BRET

Polaryzacja fluorescencyjna Fluorescence polarization

Inny tryb detekcji oparty na fluorescencji wykorzystuje spolaryzowane światło do wzbudzenia cząsteczki fluorescencyjnej. Zmiana polaryzacji emitowanego światła jest określana poprzez pomiar emisji w płaszczyźnie równoległej i prostopadłej względem płaszczyzny polaryzacji wzbudzenia. Zmiany w polaryzacji fluorescencji wynikają z różnic w masach cząsteczkowych. Małe i lekkie cząsteczki poruszają się szybko i depolaryzują emisję fluorescencji, podczas gdy większe cząsteczki poruszają się powoli i zachowują polaryzację fluorescencji. Ta zasada pozwala badać:
Testy wiązania konkurencyjnego
Wykrywanie nukleotydów w celu raportowania aktywności enzymów Testy transcreener

AlphaScreen

Technologia AlphaScreen (Amplified Luminescent Proximity Homogenous Assay) wykorzystuje kulki, które po wzbudzeniu światłem czerwonym (680 nm) uwalniają singletowy tlen. Cząsteczki tlenu singletowego poruszają się do 200 nm i reagują z tioksenem w reakcji chemiluminescencyjnej. Dalsze transfery energii prowadzą albo do szerokich sygnałów luminescencji między 520 a 620 nm, albo do sygnałów o dyskretnych długościach fal. Jeśli kulki donora (uwalniające pojedynczy tlen) i kulki akceptora znajdują się w bliskiej odległości, emitowany jest sygnał luminescencyjny. Kulki te są zwykle łączone przez przeciwciała, które specyficznie wiążą się z tym samym analitem lub są sprzężone z cząsteczkami, które oddziałują ze sobą. W przypadku detekcji AlphaScreen wzbudzenie przy 680 nm jest połączone z odczytem luminescencji, który jest opóźniony w czasie w porównaniu ze wzbudzeniem. AlphaScreen jest często używany w aplikacjach o dużej przepustowości, badając:
Oznaczanie ilościowe białek i cytokin Testy AlphaLISA
Fosforylacje białek Testy Alpha SureFire
Interakcje białko-białko Testy AlphaScreen

Nefelometria Nephelometry

Pomiary nefelometryczne określają rozpraszanie światła w roztworze. W tym celu do próbki przesyłane jest światło i mierzone jest światło rozproszone do przodu. W ten sposób stężenie cząstek w roztworze można monitorować za pomocą nefelometru. Pomaga to zbadać:
Rozpuszczalność leków
Wzrost mikrobiologiczny

Fluorescencja rozdzielcza w czasie Time-resolved fluorescence

Fluorescencja rozdzielcza w czasie to metoda oparta na fluorescencji. Stąd wymaga wzbudzenia próbki fluorescencyjnej przy określonej długości fali i detekcji emitowanej fluorescencji przy określonej długości fali. W porównaniu z konwencjonalną intensywnością fluorescencji emisja trwa milisekundę zamiast nanosekundy. Jest to możliwe dzięki lantanowcom, pierwiastkom ziem rzadkich o charakterystyce długotrwałej fluorescencji. Pozwalają one na pomiar sygnału emisji z opóźnieniem względem wzbudzenia i pozwalają uniknąć wykrywania tła i autofluorescencji. Jest to wykorzystywane w tych zastosowaniach:
Testy metaboliczne sondy rozpuszczalne do pomiarów pozakomórkowego zakwaszenia i zużycia tlenu
Oznaczenie ilościowe biocząsteczek i białek Immunotest, DELFIA

TR-FRET

Tryb detekcji, który jest ściśle związany z fluorescencją czasowo-rozdzielczą łączy fluorescencję czasowo-rozdzielczą z rezonansowym transferem energii Förstera (TR-FRET). Fluorofor lantanowca o długim czasie życia działa jako donor i przekazuje swoją energię do fluoroforu akceptora. Ponieważ przeniesienie następuje tylko wtedy, gdy oba fluorofory znajdują się blisko siebie, metoda ta jest często stosowana do badań wiązania.
Badania wiązania Testy oparte na TR-FRET

Nasze czytniki jednoparametrowe

Te czytniki mikropłytek mogą mierzyć tylko w jednym trybie detekcji. Są najlepszym wyborem, jeśli z góry wiadomo, że urządzenie będzie wykorzystywane tylko przez jedną aplikację. Takie zadania to zazwyczaj testy długoterminowe, które blokują czytnik mikropłytek dla innych pomiarów. Dlatego wystarczy jeden tryb detekcji. Przykładami takich badań są monitorowanie wzrostu drobnoustrojów, które trwa jeden lub więcej dni, lub eksperymenty z tioflawiną T, które trwają do 7 dni. Pojedynczy tryb detekcji zadowoli Twoje laboratorium, jeśli możesz wykonać wszystkie swoje zadania w jednym trybie detekcji. Na przykład dzięki pomiarom absorbancji będziesz w stanie zmierzyć aktywność enzymów, ilość DNA i białek, żywotność komórek i wiele innych. Ale jesteś ograniczony do testów, które mogą mieć niższą czułość lub specyficzność niż testy wykorzystujące inne tryby wykrywania. Jeśli obecnie planujesz aplikacje oparte tylko na jednym trybie wykrywania, ale nie jesteś pewien, co przyniesie przyszłość, poszukaj instrumentów, które można później rozbudować o kolejne tryby wykrywania.

 • SPECTROstar Nano Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Nano
  Opis produktu:

  Spektrofotometr SPECTROstar Nano stanowi rewolucję w odczycie absorbancji pozwalającą na prowadzenie pomiarów zarówno na mikropłytce, jak i w kuwetach, dzięki wbudowanemu portowi.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • SPECTROstar Omega Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Omega
  Opis produktu:

  Czytnik SPECTROstar Omega to unikalny czytnik mikropłytek kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego. Czytnik pozwala na pomiar pełnego spektrum absorbancji w zakresie 220-1000 nm w czasie poniżej 1 sek. dla pojedynczego dołka.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • LUMIstar Omega Czytnik luminescencji LUMIstar Omega
  Opis produktu:

  Czytnik LUMIstar Omega to luminescencyjny czytnik mikropłytek z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • NEPHELOstar Plus Nefelometr NEPHELOstar Plus
  Opis produktu:

  Czytnik NEPHELOstar Plus jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do różnego typu pomiarów nefelometrycznych na mikropłytkach o standardowych formatach (max. 384-dołkowej).

  Zobacz więcej na biogenet.pl

Nasze czytniki wieloparametrowe

Przyrządy zdolne do odczytu dwóch lub więcej trybów detekcji nazywane są wieloparametrowymi czytnikami mikropłytek. Oferują większą elastyczność w zakresie możliwych do odczytania oznaczeń. Są zalecane, gdy na maszynie pracuje wielu użytkowników, gdy aplikacje zmieniają się z projektu na projekt lub, jeśli już wiesz, że musisz czytać testy z różnymi trybami detekcji. Co więcej, czytnik wieloparametrowy jest bardziej opłacalny niż kupowanie dedykowanych czytników jednodetekcyjnych dla każdego trybu detekcji.

 • PHERAstar FSX Czytnik PHERAstar FSX z monochromatorem ABS
  Opis produktu:

  PHERAstar FSX jest następną generacją czytników mikropłytkowych firmy BMG LABTECH do badań High-Throughput Screening. Urządzenie zbudowane zostało na bazie modelu PHERAstar Plus, jednak posiada kilka nowych unikalnych funkcji.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • CLARIOstar Czytnik CLARIOstar z monochromatorami
  Opis produktu:

  Czytnik CLARIOstar to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek z wbudowanymi filtrami i monochromatorami oraz pełnym wyposażeniem, kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • VANTAstar Czytnik VANTAstar™ z monochromatorami
  Opis produktu:

  Czytnik VANTAstar™ to kompaktowy, wielodetekcyjny czytnik mikropłytek został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i elastyczności. Zapewnia bezproblemową konfigurację i ustawienie parametrów pomiarowych w celu uproszczenia generowania danych.

  Zobacz więcej na biogenet.pl
 • FLUOstar Omega Czytnik FLUOstar Omega
  Opis produktu:

  Czytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

  Zobacz więcej na biogenet.pl

VANTAstar

Elastyczny czytnik mikropłytek z uproszczonymi trybami pracy

Nowy VANTAstarTM to najnowszy dodatek do naszej rodziny. Ten kompaktowy wielotrybowy czytnik mikropłytek został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i elastyczności oraz zapewnia bezproblemową konfigurację detekcji w celu uproszczenia generowania danych. Wyposażony w nasz opatentowany system podwójnych monochromatorów LVFTM, filtry, spektrometr UV/vis oraz technologię "Enhanced Dynamic Range", może obejmować szeroki zakres zastosowań w badaniach podstawowych i naukach przyrodniczych. Broszura